Polityka prywatności sklepu internetowego Venson.pl
Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Klientów na stronie internetowej https://venson.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy”) i w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu Internetowego, w tym świadczeniem usług drogą elektroniczną przez usługodawcę.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.
Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Venson spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wandzinów 14, 16-425 Wandzinów. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres: Venson sp. z o.o., ul Operowa 21b, 03-036 Warszawa
2) poprzez e-mail: biuro@venson.pl,
3) telefonicznie: 602 365 316.
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:
1. Zawieranie i realizowanie umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), względnie nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli jest Pan/Pani przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Świadczenie usług związanych z posiadaniem konta w Sklepie Internetowym, w tym m.in. w zakresie śledzenia historii zamówień, możliwości szybkiego dokonywania zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
4. Informowanie Pana/Pani poprzez Newsletter o nowościach w ofercie. Podstawą prawną jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
6. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w szczególności takim jak: dostawcy usług informatycznych, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe:
1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.
Jak długo przechowujemy dane osobowe:
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:
1. Założył Pan/Pani konto w Sklepie Internetowym, Pana/Pani dane są przetwarzane przez cały okres aktywności konta, aż do jego likwidacji,
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresów okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
3. kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.
Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.
Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO. W związku z powyższym:
1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;

2. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;

3. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:
a) jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
b) udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
c) zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
a) jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
b) jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
c) okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu

5. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

6. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:
a) Pana/Pani zgody lub
b) jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
c) jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
d) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny
ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.